Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ ‘Master in Business Administration (ΜΒΑ)’, περιλαμβάνουν την συμπλήρωση ή/και υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πολυτεχνείου Κρήτης, των: 

  • Αίτηση,  
  • Αντίγραφων τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που έχουν  δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,  
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, 
  • Βιογραφικό σημείωμα,  
  • Δύο συστατικές επιστολές. 
  • Αντίγραφο ΑΔΤ 

Οι προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων θεωρούνται εμπιστευτικές.